Online Work Hours

Work Shift M - F

5am Work Day Start

7am 1st Break

9am Meal Break

11pm 2nd Break

1pm 2nd Meal Break

3pm 3rd Break

5pm last Break

6pm workday End